උග්‍ර ජල හිඟයකට මුහුණ දෙන රටවල් 3ක්

වර්තමානය වන විට උග්‍ර ජල හිඟය නිසා පීඩා විඳින රටවල් 3ක් පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

කවරයේ ඡායාරූපය- ජල හිඟයෙන් පීඩා විඳින ලෙබනන් දරුවෙක් - unicef.org

Related Articles