ගිනිමැලයකින් ෆෝන් චාජ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්

කෑම්පින් ගියාම, ට්‍රිප්ස් ගියාම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆෝන් එක චාජ් කරගන්නෙ කොහොමද කියන එක. හැබැයි දැන් මේකටත් විසඳුමක් තියෙනවා!

Related Articles