අපට දාඩිය දාන්නේ ඇයි?

මහන්සි වුණාම, සැර දෙයක් කෑවාම, බය හිතුණාම අපට දාඩිය දානවා. ඒක අපි හිතලා කරන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.

Related Articles