ඩෑෂ් බෝර්ඩ් Indicatorsවල පණිවිඩය නිවැරදි ව තේරුම් ගන්න

වාහනයේ ඩෑෂ්බෝර්ඩ් එකේ විවිධ වර්ණවලින් දැල්වෙන සංඥාවලින් අදහස් කරන්නේ මොනවා ද?

ඒවායින් පැවසෙන පණිවිඩයට ඔබ ප්‍රතිචාර දැක් විය යුත්තේ කෙලෙස ද යන්න ගැනයි මෙවර Hand Break අවධානය.

Related Articles