කුමක් ද මේ ලෝක උරුම සුරකින යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ව්‍යාපෘතිය?

යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම කියන්නෙ අපි හොඳටම අහල තියන වචනයක්. ඒත් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නෙ කොහොමද කියන එක බොහෝ අයට තියන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මේ වීඩියෝව තුළ තියනවා.

Related Articles