යාපනය: ආසියාවේ ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ගමනාන්තයක්

සීඑන්එන් ට්‍රැවල් මෑතක දී ආසියාවේ වඩාත් ම වැදගත් සංචාරක ඉසව් 18න් එකක් ලෙස යාපනය ලැයිස්තුගත කර ඇත. යාපනය ප්‍රදේශයේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ගමනාන්ත කිහිපයකි මේ.

Related Articles