ලංකාවට අහිමි වූ බේස් ජම්ප් වීරයා

පසුගිය දා පුහුණුවීමක් අතරතුර බළලත් නිලධාරී කුමාරසිරි අවාසනාවන්ත ලෙස දිවියෙන් සමුගැනීමත් සමග මෙරට “බේස් ජම්ප්” පැරෂූට් භටයන් ගණන දෙක දක්වා අඩු වෙනවා.

Related Articles