බ්‍රසීල ඇමසන් වැසි වනාන්තරයේ ප්‍රබල ගින්නක්

සති තුනක් තිස්සේ බ්‍රසීලයේ ඇමසන් වැසි වනාන්තර කොටසේ සීග්‍රයෙන් පැතිරී යන ගින්න මෑත ඉතිහාසයේ එම වනාන්තර කොටසේ වේගයෙන්ම පැතිරෙන ලැව් ගින්න යි.

Related Articles