චීනයේ මහා ආර්ථික පරිවර්තනය

චීනය කියන්නෙ ලෝකයේ දෙවන ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන රට යි. චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනය ඇරඹුණේ 1978 දී ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රතිසංස්කරණ සමග යි.

Related Articles