කොරෝනා පරදවන්න පිළිවෙතින් සරු වෙමු

පසුගිය අගෝස්තු 31 වැනිදා වන විට මෙරට සමස්ත Covid-19 ආසාදන 440,302ක් සහ මරණ 9185ක් වාර්කා වූවා. මේ තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂා වීමට පුරවැසියන් වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු කාලය එළඹ තිබෙනවා.

Related Articles