පවුලෙ නව දෙනෙක් ඉන්නව​, ඡන්ද පහයි

ඉන්දීය මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ මෙම අපේක්ෂකයා කියන විදියට පවුලෙ නව දෙනෙක් ඉඳලත් ඔහුට ලැබුණේ ඡන්ද පහයි. මොහු කියන්නෙ ඇත්තක් ද​?

Related Articles