189 දෙනෙකුට මරු කැඳවූ ඉන්දුනීසියා ගුවන් අනතුර

28 වෙනි දා ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයක් ජකර්තා නුවර අසල මුහුදට කඩා වැටුණු අතර, එහි ගමන් කළ සියලු දෙනා මිය යන්නට ඇතැ යි විශ්වාස කෙරෙනවා.

Related Articles