ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය හරහා අපිට ලැබුනා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය පුරා ස්ථාන අටක ගංවතුර තත්වයේ චායාරුප, මෙම ස්ථාන අටට කැලණිය, කැලණිතිස්ස, වැල්ලම්පිටිය, කොටිකාවත්ත, කොලොන්නාව, සේදවත්ත, අඹතලේ, බියගම, කඩුවෙල, හංවැල්ල, මාලබේ වගේම පාර්ලිමේන්තු පැත්තත් තියෙනවා.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23