තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඔබට වැදගත් වන්නේ කෙසේද​?

RTI – එහෙම නැත්නම් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඔබට වැදගත් වන්නේ ඇයි? එමෙන්ම, මෙයින් නිසි ප්‍රයෝජන ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?

Related Articles