ඉරාන සම්බාධක අපට කෙසේ බලපායි ද​

නොවැම්බර් 5 වනදා ඇමරිකාව විසින් ඉරානයට එරෙහිව පණවන ලද සම්බාධකවල දෙවන අදියර ක්‍රියාවට නැගුණා. මෙය අපට කොහොම බලපායිද​?

Related Articles