ආදිවාසීන්ගේ ඊතලයට ගොදුරු වූ ඇමෙරිකානුවා

ධර්ම ප්‍රචාරයට ගිය 26 හැවිරිදි ක්‍රිස්තියානි මිෂනාරිවරයෙක් පසුගිය දා අන්දමන් දූපත්වල දී ගෝත්‍රික ඊතල පහරකට ගොදුරු වී මරණයට පත් වුණා.

Related Articles