මැරෙන ඉපදෙන කිම් ජෝන් උන්

උතුරු කොරියාවේ කිම් ජොං උන් මියගොස් ඇති බවට රාවයක් මෑතක දී පැතිර ගියා. නමුත් දැන් පැතිරෙන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක්.

Related Articles