ඇමරිකානු පැසිපන්දු තරුව නිවී යයි

ඇමරිකාවෙන් බිහි වූ සුපිරි පැසිපන්දු තරුවක් වුණු කෝබේ බ්‍රයන්ට්, පසුගිය ඉරිදා හදිසි අනතුරකින් මියගියා. මේ සිහිපත් කිරීම බ්‍රයන්ට්ගේ ක්‍රීඩා දිවිය පිළිබඳව යි.

Related Articles