ලාඕසයෙන් මතු වුණු ඩෙනිසෝවන් මානව සාක්ෂිය

ඩෙනිසෝවන් මානව වර්ගයකට අයත් කුඩා ගැහැනු දරුවකුගේ වසර ලක්ෂයකට වඩා පැරණි දතක් මීට සති කිහිපයකට පෙර ලාඕසයෙන් හමු වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles