ඔලිම්පික් වසරකින් කල් යයි

2020 ජූලි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු තෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල 2021 දක්වා කල්ගොස් තිබෙනවා.

Related Articles