තෙල් නිෂ්පාදනය අඩුකිරීමට සැරසෙන ඔපෙක් සංවිධානය

ඔපෙක් සංවිධානය 2020 වසරේ පළමු කාර්තුව වන තුරු තෙල් නිෂ්පාදනය අඩු කිරීමට සැරසෙන බව නිවේදනය කරනවා. මේ ඒ තීරණය පිළිබඳව හා ඔපෙක් සංවිධානය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක්.

Related Articles