ප්ලාස්ටික්, පොලිතින්වලට තිත!

ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් තහනමට ලක් වීමත් සමඟ එතෙක් නිෂ්පාදනය කොට අවසන් කර තිබූ අදාළ නිෂ්පාදන පමණක් අලෙවියට දුන් මාස තුනක කාල සීමාවත් දැන් අවසන්!

Related Articles