රුසියානු – යුක්රේන අර්බුදයේ නවතම මුහුණුවර

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z8c-kqLneQY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

යුක්රේන යුද යාත්‍රා කිහිපයක් රුසියානු හමුදා අත්අඩංගුවට පත් වීම නිසා ඇති වූ රුසියානු – යුක්රේන අර්බුදය නැවතත් ඔඩුදිවීම ආරම්භ වී තිබෙනවා

Related Articles