වෙඩි තැබීමකින් තවත් උණුසුම් වූ SAITM අර්බුදය

අධිකරණ තීන්දුවක් සමඟ උණුසුම් වූ SAITM අර්බුදය වෙඩි තැබීමක් කරා දිව යන්න ගත වුනේ දින කිහිපයක් පමණයි. ඉතින් මේ සිදුවීම් දාමය ආශ්‍රයෙන් අපි වීඩියෝවක් සකස් කළා.

Related Articles