සෞදි තෙල් සංකීර්ණ වෙත එල්ල වූ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර

සෞදි තෙල් සංකීර්ණ දෙකකට එල්ල වූ ප්‍රහාර පිළිබඳ පසුගිය දිනවල ලොකු කතාබහක් ඇති වුණා. මේක කවුරුන් කොහොම කළාද යන්න පිළිබඳවත් තවම වාද විවාද තිබෙනවා.

Related Articles