දූරියන් නිසා පමා වූ ගුවන් ගමනක්

දූරියන් ගඳ ද සුවඳ ද කියන සදාකාලික විවාදෙදි, දූරියන් ගඳයි කියන පැත්තට ලකුණක් එකතුවෙන අවස්ථාවක් ගැනයි මේ වීඩියෝව!

Related Articles