ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ඇති වුණේ කොහොම ද?

කලක් පැසසුමට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය දැන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් අඩපණ වී තිබෙනවා. එයට හේතු මෙසේයි.

Related Articles