අල් කයිඩාව ඉලක්ක කරගත් සිරියාවේ නවතම හමුදා මෙහෙයුම

සිරියාවේ අල් කයිඩා සංවිධානය සහ අනෙකුත් කැරලිකාර කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගත් නවතම මෙහෙයුම දින කිහිපයකට පෙර ඇරඹුණා. මේ එම​ යුධ මෙහෙයුම පිළිබඳව යි.

Related Articles