ශ්‍රී ලංකා රජයේ බදු කප්පාදුව

වර්තමාන භාරකාර ආණ්ඩුව විසින් ලංකාවට බලපාන බදු සංශෝධනයක් සිදු කළ අතර, එය මේ මස පළමු වෙනි දා සිට ක්‍රියාත්මක යි. අඩුවුණ බදු මොනවාදැ යි ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles