පොදු ප්‍රවාහන සේවා විෂබීජහරණයට!

COVID-19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවා විෂබීජහරණය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Related Articles