සිරියාවේ යුද්ධය මහා අවුලක්

සිරියාවේ ඇත්තටම සිදුවෙන්නේ කුමක්ද? අපි හැමෝම අහල තියෙන මහා අවුල් ජාලයක් වුනු මේ තත්වය ගැන අපි වීඩියෝවක් නිර්මාණය කළා.

Related Articles