ති.නා අපට, හුස්ම එපිට!

ප්‍රවීණ චිත්‍රපට සංරක්ෂකයෙකු වූ තිස්ස නාගොඩවිතාන මහතා ඊයේ දිනයේ දී ස්වකීය ජීවිතයෙන් නික්මුණා. මේ, ඔහු වෙනුවෙන් Roar සිංහල අපගේ ආචාරය යි.

Related Articles