යුක්‍රේනයේ ජනාධිපති වූ විකට නළුවා

යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරණයෙන් විකට නළුවකු ජයගත් බව ඔබ දකින්න ඇති. මේ එම සිද්ධියේ පසුබිම් කතාව යි.

Related Articles