හයිටියේ සාම සාධක මෙහෙයුමට තිත

වසර 15ක් තිස්සේ හයිටියේ ක්‍රියාත්මක වෙන සාම සාධක මෙහෙයුම් නවතා දැමීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තීරණය කර තිබෙනවා.

Related Articles