මොකද්ද මේ සයිටම් ප්‍රශ්ණය?

මේ දවස් වල හැමදෙනාම කතාකරන මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තියෙන්නෙ සයිටම් (SAITM) සහ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන් මෙයට එරෙහිව දිගින් දිගටම පවත්වන ලබන විරෝධතාවයන්. මේ සයිටම් ප්‍රශ්ණය ගැන තවමත් ඔබ නොදන්නවානම්, බලන්න අපේ කෙටි පැහැදිලිකිරීම.

Related Articles