යෙන් අගය රුපියලට වඩා අඩුවෙන්නේ මෙහෙම යි

දියුණු රටක් ලෙස නම් දැරුවත්, මෑතක් වන තුරුම අපටත් වඩා අඩු අගයක විනිමය වටිනාකමක් ජපානයට ඇත්තේ ඇයි කියන ගැටලුව කවදාවත් ඔබට මතුවෙලා නැති ද?

Related Articles