ඉන්ධන මිලට එරෙහි කහ පැහැති කබාකරුවෝ

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම හා තවත් කරුණු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ප්‍රංශයේ ආරම්භ වූ කහ කබාකරුවන්ගේ විරෝධතාවයේ තෙවෙනි සතියයි මේ

Related Articles