ගෙම්බන්ට කතා දමන සත්ත්ව විද්‍යාඥයා

වඳ වී යන ගෙඹි විශේෂ සංරක්ෂණය කිරීමට කැපවන සත්ත්ව විද්‍යාඥයකු පිළිබඳ පුවතක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ අපූරු මිනිසා පිළිබඳව යි.

Related Articles