කුරුලු හානියෙන් වගාව රැක ගන්න ලේසර් පන්නයේ විසඳුමක්

කුරුලු රංචුවලින් අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බොහෝ රටවල්වල වගාකරුවන් භාවිතා කරන laser scarecrows උපකරණය පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles