ඉටි පිළිම වලට පණ ලැබෙයි

‘මැඩම් ටුසෝඩ්ස්’ පරසිඳු වී ඇත්තේ ජීවමාන ඉටි පිළිම නිපදවන්නන් හැටියට යි. ඔවුන් ඒවාට ‘ජීවය’ ලබා දෙන්නට තීරණය කර තිබෙනවා.

Related Articles