කාන්තාවන්ට සරුබව ලබාදෙන පරපෝෂිත පණුවෙක්

බොලිවියාවේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සිදුකළ පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කාන්තාවන්ට සරුබව ලබාදෙන පණුවකු පිළිබඳ අනාවරණය වුණා.

Related Articles