ඔරායන් තරු රටාවේ සැඟවුණු රහස්

රාත්‍රී අහසේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධානත ම තරු රටා අතරට ඔරායන් ද අයත්. ඔරායන් තරු රටාවේ දක්නට ලැබෙන එක්තරා තාරකා තුනකට සමපාත ව අනුරාධපුරයේ ස්තූප 3ක් ඉදිකර තිබෙන බව ඇසුවොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි!

Related Articles