රියදුරු රහිත බසයක අපූරු ගමන

රියදුරු රහිත බස් රථයක් මගීන් හය දෙනකු ද සමඟින් ජර්මනියේ නගරයක සැලසුම් කරන ලද මාර්ගයක පසුගිය දිනයක ගමන් කරවමින් ප්‍රවාහන ලෝකයේ පෙරළියක් සිදු කළා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles