ගගනගාමීන්ගේ අභියෝගවලට විසඳුම් සොයන ජීවී කණ්ඩායමක්!

කියන්නේ ඉතා ආන්තික පරිසරයක් වන අභ්‍යවකාශයේ පවා ජීව ක්‍රියා පෙන්වන ජීවින් පෘථිවියේ සිටිනවා. ගගනගාමීන් ඒ ජීවින් ගෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමටත් දැන් පෙලඹෙනවා!

Related Articles