වසර පනස්දහසකට පසු පෘථිවියට පැමිණෙන අමුත්තා

ධූමකේතුවක් පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය කළ හැකි මට්ටමින් පෘථිවියට ආසන්න වීම යනු ඉතා දුර්ලභ සිදුවීමක්. වසර පනස්දහසකට පසු පෘථිවිවාසීන්ට ඒ අවස්ථාව උදාවනවා.

Related Articles