රොකට්ටුවක් අහසට විදීමෙන් අභ්‍යවකාශගත කළ හැකි ද?

සාම්ප්‍රදායික ප්‍රචාලන ක්‍රමවලින් වෙනස් ව රොකට්ටුවක් අභ්‍යවකාශගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ගැනයි මේ වීඩියෝව.

Related Articles