කල්කටාවේ දී ඉන්දියානුවන් අසරණ වුණු දවස

කල්කටාවේ ඊඩ්න් ගාඩ්න් පිටියට රැස්ව සිටි ලක්ෂයකට අධික ඉන්දියානුවන්ව අසරණ කරමින් ශ්‍රී ලංකාව 1996 ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලැබුවේ මෙහෙම යි.

Related Articles