2003 ලෝක කුසලානයේ දී කිවියන්ව මට්ටු කළ හැටි

2003 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී නවසීලන්තය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් ජයග්‍රහණය පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles