නියුරම්බර්ග් නුවර පාපන්දු සංග්‍රාමය

2006 පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වුණු නෙදර්ලන්ත-පෘතුගාල තරගය ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණු නියුරම්බර්ග් හි සංග්‍රාමය ලෙස යි. සමස්ත තරගය පුරාවටම කහ කාඩ්පත් 16ක් සහ රතු කාඩ්පත් 4ක් ලබාදුන් නිසා මෙය පාපන්දු ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය තුළ හමුවන අමතක නොවන තරගයක් වනවා.

Related Articles