චමින්ද වාස්ගේ එක්දින සුපිරි කඩුලු ත්‍රිත්වය

එක්දින ලෝක කුසලාන තරගයක දී ශ්‍රී ලංකාවේ චමින්ද වාස් ලබා ගත් මෙම විරල ගණයේ කඩුලු ත්‍රිත්වය ඔබට මතකද?

Related Articles